Všeobecné obchodné podmienky BIKE-SMILE.sk

Všeobecné obchodné podmienky požičovne BIKE-SMILE.sk vydáva v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky prevádzkovateľ požičovne spoločnosť SKI SCHOOL SMILE, s.r.o. JASNÁ.

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa požičovne/prenajímateľa – spoločnosti SKI SCHOOL SMILE, s.r.o. JASNÁ (ďalej len prenajímateľ) a zákazníka/nájomcu pri dodávkach služieb v podobe krátkodobého prenájmu bicyklov a elektro-bicyklov.

Nájomcom je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá v súlade s týmito VOP objedná u prenajímateľa krátkodobý nájom ponúkaných predmetov.

1.Registračné a kontaktné údaje spoločnosti

Registračné údaje SKI SCHOOL SMILE, s.r.o. JASNÁ Dolný Smokovec 31, 059 81 Vysoké Tatry zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 29628/P. IČO: 47 573 244 DIČ: SK2023955571 ČSOB Slovensko 4019256864/7500 IBAN: SK907500000004019256864

Kontaktné miesto - prevádzka SMILE CENTER Demänová Village Demänovská cesta 584 Liptovský Mikuláš – časť Demänová info@bike-smile.sk www.bike-smile.sk

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie P. O. BOX 29 Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi

2. Popis ponúkaných služieb

 1. Ponúkanou službou je krátkodobý prenájom horských bicyklov a elektro-bicyklov podľa aktuálnej ponuky prenajímateľa. 
 2. Predmetom nájmu je vybraný model z aktuálnej ponuky prenajímateľa, ktorý je fyzicky dostupný a nie je prenajatý inému zákazníkovi. 
 3. Aktuálna ponuka modelov je zverejnená na www.bike-smile.sk

3. Spôsob objednania služieb a uzatvorenie nájomnej zmluvy

 1. Krátkodobý prenájom je možné objednať vopred jedine cez online formulár na www.bike-smile.sk a to minimálne deň pred začatím doby prenájmu. Nájomná zmluva je uzatvorená elektronicky. 
 2. V deň prenájmu je možné predmet nájmu prenajať iba osobne v prevádzke SMILE CENTER. Nájomná zmluva je uzatvorená osobne.

4. Cena a platobné podmienky.

 1. Aktuálne ceny prenájmu sú zverejnené elektronicky na www.bike-smile.sk v sekcii cenník alebo na prevádzke SMILE CENTER. 
 2. Prenajímateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien prenájmu. Zmena ceny prenájmu neovplyvňuje už prebiehajúce prenájmy. Cena platná pri uzatvorení prenájmu je platná až do jeho skončenia. 
 3. Platba za prenájom je splatná pred začatím doby prenájmu a to buď osobne na prevádzke SMILE CENTER v hotovosti alebo cez POS terminál platobnou kartou alebo pri elektronickej objednávke na www.bike-smile.sk platobnou kartou cez platobnú bránu GOPAY.

5. Doručenie a prevzatie

 1. Všetky náklady na prípravu a doručenie predmetu nájmu nesie prenajímateľ. 
 2. Prenajímateľ sa zaväzuje doručiť predmet nájmu na zákazníkom vybrané odberné miesto. 
 3. Odberným miestom sa myslí prevádzka SMILE CENTER alebo recepcie zmluvných hotelov. 
 4. Možnosť doručiť predmet nájmu na recepciu zmluvného hotela môžu využiť iba zákazníci, ktorí sú v tomto hoteli ubytovaní. Táto skutočnosť bude overená s recepciou hotela. Zoznam zmluvných hotelov je zverejnený na www.bike-smile.sk a jednotlivé odberné miesta sú dostupné v online objednávkovom formulári.

6. Odstúpenie od zmluvy a reklamácie

 1. Nájomca má právo na odstúpenie od zmluvy podľa zákona č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 2. V prípade uzavretia nájomnej zmluvy prostredníctvom elektronického formuláru, môže nájomca odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodov v lehote 14 dní od jej uzavretia. 
 3. Odstúpenie od zmluvy nie je možné po začatí prenájmu. 
 4. Nájomca je povinný pred použitím predmetu nájmu ten skontrolovať, overiť jeho plnú funkčnosť a prípadné nedostatky oznámiť bezodkladne prenajímateľovi, ktorý je povinný nedostatky odstrániť na svoje náklady, prípadne vymeniť nájomcovi predmet nájmu za vyhovujúci. 
 5. Na vady a nedostatky zistené po odovzdaní predmetu nájmu nájomcovi sa nebude prihliadať a škody vzniknuté na predmete nájmu budú pripísané na účet nájomcu. 
 6. Poskytovanie služieb prenajímateľom sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 7. Zákazník má právo na poskytnutie služieb v dohodnutom alebo bežnom rozsahu, kvalite a množstve. 
 8. Zákazník má možnosť uplatniť nároky z vád služieb (reklamáciu) v prevádzkarni požičovne bicyklov SMILE CENTER alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu na emailovú adresu info@bike-smile.sk alebo písomne na adresu sídla spoločnosti v lehote ustanovenej v týchto obchodných podmienkach. 
 9. Zákazník je povinný uplatniť nároky z vád služieb (reklamáciu) bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí dôvody na uplatnenie reklamácie, najneskôr do konca doby nájmu, inak právo na reklamáciu zaniká. V prípade písomne uplatnenej reklamácie sa lehota považuje za zachovanú, ak je písomná reklamácia doručená spoločnosti SKI SCHOOL SMILE prvý pracovný deň po vzniku práva zákazníka na uplatnenie reklamácie. 
 10. Zákazník je povinný pri uplatnení reklamácie predložiť pokladničný doklad o zakúpení služby alebo elektronické potvrdenie v prípade elektronickej objednávky, výpožičný list a preukaz totožnosti. Prevádzkovateľ po preskúmaní uplatnenej reklamácie rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní. Lehota na vybavenie reklamácie nepresiahne 30 dní odo dňa jej uplatnenia. 
 11. Pre účely vybavenia reklamácie je zákazník povinný oznámiť kontaktné údaje, prostredníctvom ktorých bude zákazník vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie v prípade, že nie je možné vybaviť reklamáciu ihneď po jej uplatnení. Zákazník je povinný pri vybavovaní reklamácie poskytnúť prevádzkovateľovi potrebnú súčinnosť vyžadovanú prevádzkovateľom. 
 12. Ak ide o reklamáciu vady, pre ktorú nie je možné služby využiť riadne v plnom rozsahu alebo ktorá využívanie služieb sťažuje podstatným spôsobom, má zákazník právo na výmenu bicykla a/alebo príslušenstva, opravu vady alebo na poskytnutie zľavy z nájomného. 
 13. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na individuálne posúdenie každého prípadu reklamácie služieb a posúdenie oprávnenosti reklamácie a požiadaviek zákazníka a poskytnutia náhrady, ako aj jej spôsobu alebo výšky.

7. Ochrana osobných údajov

 1. Prenajímateľ vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. 
 2. Nájomca odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Prenajímateľ sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej strane. 
 3. Prevádzkovateľ vykonáva spracúvanie osobných údajov v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“). 
 4. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom evidencie, predaja, požičiavania a servisu bicyklov a/alebo príslušenstva a poskytovania služieb požičovne bicyklov a/alebo príslušenstva. 
 5. Osobné údaje sú spracúvané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania, maximálne však po dobu troch (3) rokov od zberu týchto údajov. 
 6. Osobné údaje sú prevádzkovateľom spracúvané na právnom základe plnenia zmluvy, ktorej zákazník ako dotknutá osoba vystupuje ako jedna zo zmluvných strán a na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (napr. správne nastavenie bicykla definovaním výšky a váhy dotknutej osoby) a to všetko bez súhlasu dotknutej osoby. 
 7. Rozsah spracúvaných osobných údajov vyplýva z údajov požadovaných na formulári „Zapožičaná výstroj” (meno a priezvisko, číslo cestovného pasu a adresa, kde je klient ubytovaný, v prípade že klient je občanom Slovenskej republiky tak číslo občianskeho preukazu a adresa trvalého pobytu, podpis dotknutej osoby) a je obmedzený na nevyhnutné minimum údajov tak, aby bolo možné zabezpečiť účel spracúvania. 
 8. Dotknuté osoby majú povinnosť uvádzať iba aktuálne a správne osobné údaje. 
 9. Prevádzkovateľ poskytnuté osobné údaje chráni pred neoprávneným použitím a nevykonáva žiadne operácie, ktorými by poskytnuté osobné údaje zverejňoval alebo akokoľvek inak sprístupňoval neoprávneným osobám. Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať získané osobné údaje žiadnym tretím stranám ani žiadnym ďalším príjemcom okrem zákonom odôvodnených prípadov. 
 10. Prevádzkovateľ v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky vykonáva všetky opatrenia a operácie na spracúvanie osobných údajov tak, aby dotknuté osoby boli riadne a včas poučené o svojich právach, ktoré im prislúchajú z právnych predpisov Slovenskej republiky, ale aj na základe európskej legislatívy a záväzných medzinárodných zmlúv a dohovorov. 
 11. Osobné údaje zákazníka nebudú predmetom automatizovaného rozhodovania a profilovania (ak zákazník neudelil súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na marketingové účely) a nebudú prenášané do tretích krajín. 
 12. V súvislosti so spracovaním osobných údajov má zákazník – dotknutá osoba – nasledujúce práva: (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracovania osobných údajov, (v) namietať proti spracovávaniu osobných údajov, (vi) na prenosnosť osobných údajov, (vii) na podanie sťažnosti na príslušný kontrolný úrad, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov. 
 13. Kontakt pre poskytnutie ďalších informácií o ochrane a spracovaní osobných údajov prevádzkovateľom je info@bike-smile.sk.

8. Záverečné ustanovenia

 1. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený nájomnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov. 
 3. Nájomná zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.
 4. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.